Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ
1. Organizatorem szkoleń jest firma DENTAL TRAINER S.C. BARTOSZUK & KOPCIEWICZ-KOZICKA z siedzibą przy ul. Wyszogrodzkiej 5/39, 03-337 Warszawa, NIP 5242921060, REGON 388769406.
SZKOLENIA
1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem www.dentaltrainer.pl
2. Oferta szkoleniowa zawiera m.in. opłatę na uczestnictwo w szkoleniu, temat szkolenia, program, termin oraz miasto, w którym ma się odbywać szkolenie, ilość dostępnych miejsc.
3. Szkolenia oferowane przez Dental Trainer są szkoleniami uzupełniającymi. Nie dają one uprawnień do wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej lub asystentki stomatologicznej.
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc, wypełnienie i przesłanie przez uczestnika zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod adresem www.dentaltrainer.pl nie później niż 5 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem warunków uczestnictwa w szkoleniu.
2. Umowa zawierana jest bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu formularza na stronie Organizatora oraz akceptacji warunków uczestnictwa zawartych w regulaminie szkolenia, który dostępny jest na stronie www.dentaltrainer.pl przy formularzu rejestracji.
3. Na szkolenia z higienizacji, infiltracji próchnicy, wybielania zębów przyjmowane są WYŁĄCZNIE higienistki w trakcie nauki w szkole policealnej lub na uniwersytetach medycznych, a także higienistki posiadające dyplom. Na szkoleniach z asystowania mogą uczestniczyć zarówno higienistki jak i asystentki stomatologiczne.
4. Uczestnik wyraża zgodę, aby komunikacja pomiędzy nim a Organizatorem była za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, niezbędne narzędzia, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i/lub lunch), zgodne z ofertą danego szkolenia.
2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
4. Uczestnik, w związku z zapisem na szkolenie niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wnosi opłatę za szkolenie poprzez platformę Przelwy24.
5. Organizator nie jest płatnikiem VAT. Wystawiana jest faktura dla nievatowców.
6. Wniesienie pełnej opłaty za szkolenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
7. Uczestnik ma możliwość wyrażenia woli otrzymania faktury, która może zostać przekazana w dniu Szkolenia lub poprzez wysłanie jej na adres email.
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane w formie poczty elektronicznej do Organizatora.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Uczestnikowi przysługuje opłaty za szkolenie.
3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia opłata nie podlega zwrotowi.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZMIANY TERMINU SZKOLENIA
1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania jeśli nie zostanie zebrana przynajmniej połowa uczestników szkolenia.
2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, według wyboru Uczestnika, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeznaczy ją na opłatę za następne szkolenie wedle życzenia uczestnika.
3. W przypadku zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione koszty związane z rezerwacją noclegu, biletów itp.
4. Szkolenie jest organizowane zgodnie z przyjętymi zasadami i normami przyjętymi dla tego rodzaju szkoleń, z zachowaniem najwyższej staranności odpowiadającej działalności tego rodzaju. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za niezaspokojenie szczególnych, wykraczających poza powyższe standardy, oczekiwań Uczestnika szkolenia. Brak zadowolenia ze szkolenia nie jest podstawą do roszczeń, reklamacji.
PRAWA AUTORSKIE
1. Wszystkie szkolenia DENTAL TRAINER są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagranie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator.
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji szkolenia dla danej osoby/grupy osób. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa jego realizacja.
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
5. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo do momentu wysłania prośby o ich usunięcie z bazy przez zgłaszającego.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, ze zm.).
OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2018 r.